Cuprins

LISTA FIGURILOR ȘI FOTOGRAFIILOR ……………………………………….. V
1. LISTA FIGURILOR ………………………………………………………………….. V
2. LISTA FOTOGRAFIILOR ……………………………………………………………. X
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STUDIULUI ……………………………………….. XV
I. CONTEXT NAȚIONAL ȘI EUROPEAN ………………………………………. 1
1.1. POLITICI EUROPENE PENTRU PROMOVAREA MOBILITĂȚII DURABILE …………. 1
1.2. RELAȚIA DINTRE PLANIFICAREA URBANĂ ȘI MOBILITATEA DURABILĂ ……….. 3
1.3. PRINCIPII DE ORGANIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC ……………………….. 7
1.3.1. MODELUL DE TRANSPORT URBAN ………………………………………………………………… 8
1.3.2. SISTEME DE TRANSPORT URBAN (FORME) ……………………………………………………… 11
1.4. TEHNOLOGII ȘI SISTEME DE TRANSPORT PUBLIC ……………………………. 12
1.4.1. VEHICULE ȘI INFRASTRUCTURI ……………………………………………………………………. 12
1.4.2. ROLUL STAȚIILOR DE INTERSCHIMB ……………………………………………………………… 17
1.4.3. INTEGRAREA TARIFARĂ ……………………………………………………………………………. 19
1.5. ASIGURAREA MOBILITĂȚII DURABILE ÎN AGLOMERĂRI URBANE EUROPENE … 20
II. CONTEXT LOCAL – STRATEGII DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ȘI
A ZONEI METROPOLITANE TÎRGU MUREȘ ………………………………… 26
2.1. PROFIL URBAN ȘI METROPOLITAN ……………………………………………. 26
2.1.1. RELIEFUL ȘI TOPOGRAFIA ZONEI …………………………………………………………………. 28
2.1.2. CONDIȚII GEOLOGICE ȘI GEOTEHNICE …………………………………………………………. 31
2.1.3. ELEMENTE PRIVIND STRUCTURA FUNCŢIONALĂ URBANĂ A MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ
………………………………………………………………………………………………………………….. 34
2.1.4. INDICATORI REFERITORI LA POPULAŢIE …………………………………………………………. 37
2.1.5. SITUAŢIA ECONOMICĂ A ORAŞULUI …………………………………………………………….. 37
Asociația pentru Mobilitate Metropolitană / 2015
ii
2.1.6. PROBLEME DE FUNCȚIONALITATE ȘI DEZVOLTAREA URBANISTICĂ ……………………….. 40
2.1.7. ÎNCADRARE, DEZVOLTARE ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI DE AMENAJARE A
TERITORIULUI (PATJ, PUG, PIDU, PUZ, PMUD) ……………………………………………………. 43
2.1.8. DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ A ORAȘULUI ȘI A ZONEI METROPOLITANE ……….. 45
2.1.9. FACTORI DE CALITATEA MEDIULUI CARE IMPUN OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE ……………. 47
2.1.10. RISCURI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU – AER, ZGOMOT, VIBRAȚII ……………………. 51
2.2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ȘI A ZONEI METROPOLITANE
TÎRGU MUREȘ ………………………………………………………………………. 52
2.2.1. PLANUL DE URBANISM GENERAL (PUG) ………………………………………………………. 52
2.2.2. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANĂ ………………………………………………………….. 54
2.2.3. CREȘTEREA URBANĂ ……………………………………………………………………………….. 57
2.2.4. CENTRALITATEA …………………………………………………………………………………….. 59
2.2.5. STRUCTURA SPAȚIALĂ ……………………………………………………………………………… 61
2.2.6. PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ TÎRGU MUREȘ (PIDU) ……………………. 63
2.2.7. STRATEGIA „DIGITAL MUREȘ” …………………………………………………………………… 66
2.2.8. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ – PAED – AL MUNICIPIULUI TÎRGU
MUREȘ 2013-2020 …………………………………………………………………………………………. 70
2.2.9. STRATEGIA ZONEI METROPOLITANE TÎRGU MUREȘ ………………………………………… 74
2.2.10. DIRECȚII DE DEZVOLTARE ……………………………………………………………………….. 76
2.3. POLITICI DE TRANSPORT DURABIL ÎN ZONA TÎRGU MUREȘ ………………… 78
2.3.1. PUG-UL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ ………………………………………………………….. 78
2.3.2. PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ TÎRGU MUREȘ ……………………………… 81
2.3.3. HARTA DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ …………………………………………. 82
2.3.4. STRATEGIA ZONEI METROPOLITANE TÎRGU MUREȘ ………………………………………… 85
2.4. OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI PENTRU ASIGURAREA UNUI TRANSPORT DE
PERSOANE DURABIL ………………………………………………………………… 89
2.4.1. ANALIZĂ SWOT – MOBILITATE DURABILĂ …………………………………………………….. 89
2.4.2. ANALIZĂ SWOT – TRANSPORT PUBLIC …………………………………………………………. 95
Studiu de oportunitate privind
investiții în sisteme de TPMC în Tîrgu Mureș
iii
2.5 ANALIZĂ SOCIO-ECONOMICĂ ȘI SONDAREA OPINIEI PUBLICE PRIVIND
ATRACTIVITATEA SISTEMELOR DE TRANSPORT DE MARE CAPACITATE PENTRU
DIVERSE CATEGORII DE POPULAȚIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ … 102
2.5.1. ASPECTE REZULTATE DIN ANCHETA …………………………………………………………… 102
2.5.2. ANALIZA MODELELOR/OBICEIURILOR DE MOBILITATE …………………………………….. 104
2.5.3. ANALIZA SATISFACȚIEI ASUPRA TRANSPORTULUI PUBLIC ȘI A
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ……………………………………………….. 109
III. ASIGURAREA UNUI TRANSPORT DE MARE CAPACITATE ÎN
MUNICIPIUL ȘI ZONA METROPOLITANĂ TÎRGU MUREȘ ……………… 119
3.1. POLITICI DE OPTIMIZARE A TRANSPORTULUI DE MĂRFURI ȘI PERSOANE …. 119
3.1.2. REDUCEREA TIMPILOR DE PARCURS …………………………………………………………… 125
3.1.3. DESCURAJAREA TRAFICULUI DE TRANZIT PRIN MUNICIPIU ………………………………… 127
3.1.4. INTEGRAREA PUNCTELOR MAJORE DE INTERES PE HARTA DE MOBILITATE DURABILĂ 129
3.1.5. ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚĂ PENTRU DEPLASAREA ACTIVĂ ……………………………. 131
3.1.6. O NOUĂ POLITICĂ DE PARCĂRI ………………………………………………………………… 133
3.1.7. INTEGRAREA URBAN – METROPOLITAN ………………………………………………………. 136
3.1.8. ASIGURAREA UNEI LEGĂTURI MODERNE CU AEROPORTUL TRANSILVANIA ……………. 139
3.1.9. UTILIZAREA OPTIMĂ A INFRASTRUCTURILOR EXISTENTE …………………………………… 141
3.1.10. TRANSFORMAREA MUREȘULUI DIN BARIERĂ ÎN SPAȚIU DE DEZVOLTARE URBANĂ …. 145
3.2. OPTIMIZAREA ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE TRANSPORT
PUBLIC …………………………………………………………………………….. 147
3.2.1. ANALIZA CORIDOARELOR DE TRANSPORT …………………………………………………… 155
3.2.2. IDENTIFICAREA ȘI STABILIREA NODURILOR MAJORE ……………………………………….. 165
3.3.3. SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC METROPOLITAN ……………………………………………. 176
3.2.4. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ………………………………. 181
IV. SCENARII DE INVESTIȚII PE MAGISTRALELE DE TRANSPORT
PUBLIC DE MARE CAPACITATE ……………………………………………. 199
4.1. M 1 – TRASEUL CĂII FERATE 405 ………………………………………….. 201
Asociația pentru Mobilitate Metropolitană / 2015
iv
4.2. M 2 – TUDOR VLADIMIRESCU – CENTRU – STADIONUL MUNICIPAL ……… 216
4.3. M 3 – GARA CENTRALĂ – CENTRU – COMPLEX WEEKEND ……………… 229
4.4. M 4 – STR. LIVEZENI – PIAȚA TRANDAFIRILOR – CARTIER UNIRII ……….. 241
4.5. M 5 – COMPLEX WEEKEND – CARTIERUL UNIVERSITAR – PIAȚA TRANDAFIRILOR –
REMETEA …………………………………………………………………………… 254
4.6. M 6 – GARA CENTRALĂ – ORAȘUL ȘTIINȚIFIC – PROMENADA MUREȘULUI –
COMPLEX WEEKEND ……………………………………………………………… 268
4.7. M 7 – GARA CENTRALĂ – CALEA SIGHIȘOAREI – BD. 1 DECEMBRIE ……. 279
V. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ………………………………………….. 289
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE ………………………………………………… 294